Hukuk ve Disiplin Birimi
21 Nisan 2022

     Birimimiz, muhakemat hizmetleri ile personel disiplin yönetmeliklerine   ilişkin iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

 Birimimizde;

- Hastane İdaresinin taraf olduğu adli ve idari davalarda her türü bilgi ve belgenin  hazırlanması, üst mercilerle gerekli yazışmaların yapılması,
- Kurumda görevli personelin birime yansıyan disiplin işlemlerinin yürütülmesi, mevzuata uygun şekilde işlemlerin zamanında sonuçlandırılması,
- Şikayet, ihbar ve tutanak halinde birime yönlendirilen konularda gerekli işlemlerin  başlatılarak yazışmaların yapılması, gerekli durumlarda muhakkik tayini ve inceleme/ soruşturma işlemlerinin başlatılması,
- İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğünden gelen inceleme soruşturmalarının, farklı kurumlardan yönlendirilen inceleme/soruşturma dosya işlemlerinin yapılması,
- İlgili Yönetici ile SABİM (Sağlık bakanlığı İletişim Merkezi) ve CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvurularının değerlendirilirmesi, ilgili birimlere bildirilerek usule uygun sonuçlandırılması,
- SABİM (Sağlık bakanlığı İletişim Merkezi) ve CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvurularında başvuru içeriğine göre gerekli görülmesi halinde inceleme/soruşturma işlemlerinin başlatılması,
- Dış kurumlardan gelen dosyaların , dosya içeriği ve talebe göre işleme alınması,
- Valilik, Kaymakamlık Makamından yönlendirilen Ön İnceleme Dosyalarının 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun  Maddeleri uyarınca ön inceleme soruşturmalarının yürütülmesi, tamamlanan soruşturma dosyalarının talep eden kuruma yönlendirilmesi,
- Sekreterya işlemleri, adli sürece konu olmuş dava dosya işlemlerinin , diğer kurum yazışmaları ve  bilgi belge taleplerinin karşılanması işlemleri yapılmaktadır. 
- Hasta Hakları Birimine veya Hasta Hakları Web Sayfası üzerinden  yapılmış şikayet başvurularından Hasta Hakları Kurulunda görüşülerek “ Hasta Hakkı İhlali Var” kararı çıkan dosyaların inceleme/ soruşturma işlemlerinin yapılarak ilgili birime sonuçla ilgili bilgi verilmesinin sağlanması işlemleri yapılmaktadır.