Hasta Hakları
20 Nisan 2022

     Sağlık Bakanlığının 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usül ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

HASTA HAKLARI

BU SAĞLIK KURULUŞUNA, SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN BAŞVURAN HERKESİN:

1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı:

* Kurulusumuza başvuran birey; fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun varolan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.

* Hastamız, doktorunu veya sağlık kurumunu seçme ve tedavisinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

* Hastanın tibbi kayıtları hastanın arzusu doğrultusunda istenilen sağlık kurumuna iletilir.

* Kuruluşumuzun sağlık görevlileri, hastamıza tip uygulama kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.

2. Saygı Ve İtibar Görme Hakkı:

* Hastamız, her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibari korunarak, saygılı, nazik, şevkatli ve güleryüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir.

* Çözülemeyen her türlü sorun kuruluşumuzun ilkelerine ve varolan yasalara uygun şekilde çözümlenir.

3. Mahremiyet Hakkı:

* Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, kuruluşumuz ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

* Hastalarımız, hekimleri ile görüşme ve muayene edilme aşamalarında yeterli görsel ve isitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.

* Kuruluşumuza başvuran bireylerin kuruluşumuza verdiği ve ayrıca tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümünden sonra da gizli kalacak şekilde korunur. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme karari doğrultusunda ilgili mercilere verilebilir.

* Hastalarımız, tanı ve tedavilerinin her aşamasında, kendilerine ait dosyalara bakma ve kopya alma hakkına sahiptir. Tibbi gereklilik olmadiği ve hasta izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.

4. Kimliği Bilme Hakkı:

* Hastalarımızın, kuruluşumuzda kendisinin ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ile meslek sorumluluklarını bilme hakki vardır.

5. Bilği Edinme Hakkı:

* Hastalarımızın, ya da yasal varislerinin, tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olasi gidişatina ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kendilerine ilişkin tibbi dökümantasyona ulaşma hakkı vardır.

* Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler, kendi talebi üzerine, temin edilebildiği taktirde çevirmen aracılığı ile verilir.

6. Haberleşme Hakkı:

* Temin edilebildiği taktirde resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile tercüman isteme hakki vardır.

7. Hastadan Rıza Alınması

* Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, nekahat ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konularda bilgilendirildikten sonra tedavisi ile ilgili olarak verilecek kararlara katılma hakkına sahiptir. Hasta bu hakkı kullandığı taktirde yapılacak tedaviyi de kabul etmiş sayılır.

* Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil oldugu durumda, eğer temsilcinin onayı zamanında alınmıyorsa tıbbi girişim hekimin kararı ile yapılabilir.

* Yasal temsilcinin onay vermeyi reddettiği durumda hekimin, hastanın yaşamını tehdit altında görmesi halinde karar mahkemeye ya da hakem heyeti benzeri merciye bırakılmalıdır.

* Hastanın klinik çalısma, deney ve araştırmalar katılımında gönüllülük esastır ve yazılı onayı şarttır.

8. Danışma (Konsültasyon) Hakkı:

* Hastanın kendi talebi ve gerekiyorsa başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır.

9. Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı:

* Hastanın önerilen tedaviyi yazılı onay vererek reddetme hakkı vardır. Bu durumda kurumumuz hasta ile ilgisinii keser.

* Daha önce tedaviyi reddetmiş bir hasta kurumumuza tekrar başvurursa, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır.

10. Tetkik ve Tedavi Bedelleri:

* Hastanın kuruluşumuzdan sağlamış olduğu hizmet karşılığında ödeyeceği bedelin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.

11. Sosyal ve Psikolojik Destek Alma:

* Hastalarımızın, teşhis veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

12.Hasta Şikayetleri:

* Hastanın şikayetleri dikkate alınarak, şikayet mekanizmasını başlatılması, gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.

* Hastalarımızın, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşlari ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile, kuruluşumuzun hasta haklarına ilişkin şikayetlerini kuruluşumuzun idari yetkilisi aracılığı ile "Bilimsel Etik Kurulu"na bildirme hakkı vardır.

* Hasta, hukuki hakları için, yargıya başvurma hakkına sahiptir.

13. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları:

* Hasta, kendisine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları hususunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

* Hasta, tıbbi kayıtlarında gerçeğe uymayan hastalık ve/veya tedavi işlemi ile ilgili kayıt tespit etmesi durumunda düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

14. Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı:

* Hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamını getirme hakkı vardır.