Hasta Yakınının Hakları
15 Şubat 2018

1.Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.
2.Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir.
3.Hasta, tabi olduğun mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile,sağlik kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlik kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.
4.Hizmet vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanların kimliklerini,görev ve ünvanlarını öğrenme,seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.
5.Sağlik kuruluşunun hizmet verme imkanlarinin yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın,öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini istemek hakkı vardır.
6.Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını,tedavisinin yapılmasını ve bakımını isteme hakkı vardır.
7.Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın,ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez.
8.Kendisinin veya bir baskasının talebi olsa dahi,kimsenin hayatına son verilemez.(Ötenazi yasaktır)
9.Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi,ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışması gerekmektedir.
10.Hasta; sağlık durumunu,kendisine uygulanacak tıbbi işlemeleri,bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları,alternatif tıbbi müdahale usulleri,tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çikabilecek muhtemel sonuçlari ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi isteme hakkına sahiptir.
11.Kayıtları inceleme,kayıtların düzeltilmesini isteme ve hastanın anlayacaği şekilde bilgi verilmesi hakkına sahiptir.
12.Hastanın manevi yapısı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalığın artması ihtimalinin bulunması ve hastalığın seyrinin ve sonucunun vahim görülmesi hallerinde,teşhisin saklanmasi gerekebilir.
13.İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında;hasta,sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir.
14.Hastanın,mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır.
15.Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere,kimse,riıza olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz.
16.Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler,kanun ile müsaade edilen haller dışında,hiçbir şekilde açıklanamaz.
17.Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir.Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya varisinden izin alınır.Hastanın,velisinin veya varisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücü olmadığı hallerde, bu şart aranmaz. 
18.Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere;hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.
19.18 yaşından küçük ve mümeyyiz olmayanlardan organ ve doku alınamaz.
20.İlgilinin rızası mevcut olsun veya olmasın,bakanlık tarafından tespit edilmiş olanlar dışındaki ilaç ve araçlar,aile planlaması hizmetinde kullanılamaz.Sterilizasyon ve gebeliğin sona erdirilmesi hallerinde,hastanın rızası ile evli ise eşinin de rızası gereklidir.
21.Rıza alınırken hastanın veya kanuni temsilcinin tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında bilgilendirilip aydınlatılması esastır.
22.Hiç kimse;Bakanlığın izni ve kendi rızası bulunmaksızın,tecrübe,araştırma, veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.
23.Herkesin,sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakları vardır.
24. Herkesin sağlık tesisinin imkanları ve idarece alınan tedbirler ölçüsünde,dini vecibelerini yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı vardır.
25.Hasta,kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.
26. Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.
27.Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların,hasta haklarının ihlali halinde,mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat,şikayet ve dava hakları vardır.